T +31 6 25157463 | E edwin@battlefielddiscovery.nl

Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2023-08-31T15:31:53+02:00

Algemene Voorwaarden Battlefield Discovery

Tot stand gekomen op 1 november 2019.

Algemene Voorwaarden Battlefield Discovery, gevestigd aan Nassaustraat 11, 5671 HS te Nuenen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56640986.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
  • Battlefield Discovery: Battlefield Discovery, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56640986.
  • Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Battlefield Discovery voor of ten behoeve van de Klant heeft verricht.
  • Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Klant is overeengekomen.
  • Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
  • Klant: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
  • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Battlefield Discovery en de Klant.

Artikel 1. Werkingssfeer

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van BATTLEFIELD DISCOVERY, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op dienstverlening van BATTLEFIELD DISCOVERY voor de uitvoering waarvan door BATTLEFIELD DISCOVERY derden moeten worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van andere betrokken partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Voor zover een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment niet rechtsgeldig zijn of worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.5 Als onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Als zich tussen BATTLEFIELD DISCOVERY en de KLANT een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7 Als BATTLEFIELD DISCOVERY niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BATTLEFIELD DISCOVERY in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van BATTLEFIELD DISCOVERY zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 BATTLEFIELD DISCOVERY kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de KLANT redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Als de aanvaarding van een offerte (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is BATTLEFIELD DISCOVERY daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BATTLEFIELD DISCOVERY anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht BATTLEFIELD DISCOVERY niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3. Boekingen, betaling en annulering

3.1 Bij het boeken van een rondleiding c.q. bij aanvaarding van een offerte dient de KLANT het volledige bedrag direct over te maken op de bankrekening van BATTLEFIELD DISCOVERY, tenzij expliciet anders door BATTLEFIELD DISCOVERY aangegeven dat een aanbetalingsbedrag kan volstaan voorafgaand aan de volledige betaling.

3.2 Reservering van een plek voor een rondleiding is definitief na ontvangst van de (aan)betaling door BATTLEFIELD DISCOVERY, of zoveel eerder BATTLEFIELD DISCOVERY expliciet aan de KLANT meldt dat de reservering definitief is. Tot het moment dat de reservering definitief is kan BATTLEFIELD DISCOVERY niet garanderen dat de KLANT op de bij de boeking of in de offerte genoemde tourdag(en) een plek heeft.

3.3 BATTLEFIELD DISCOVERY heeft het recht te verlangen dat uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de rondleiding de KLANT het volledige bedrag heeft overgemaakt op de bankrekening van BATTLEFIELD DISCOVERY. Indien de boeking in dat geval binnen 10 dagen voor aanvang van de rondleiding wordt gedaan, dan dient de KLANT het volledige bedrag direct over te maken op de bankrekening van BATTLEFIELD DISCOVERY, tenzij BATTLEFIELD DISCOVERY expliciet anders aangeeft.

3.4 Als de KLANT verzuimt tijdig het volledige bedrag te voldoen, is BATTLEFIELD DISCOVERY gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De KLANT kan in dat geval geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde bedragen.

3.5 Betalingen aan BATTLEFIELD DISCOVERY moeten worden gedaan in Euro’s. Andere valuta worden niet door BATTLEFIELD DISCOVERY geaccepteerd.

3.6 Betalingen aan BATTLEFIELD DISCOVERY kunnen worden voldaan via overboeking naar of storting op het bankrekening-nummer van BATTLEFIELD DISCOVERY, door overboeking via PayPal, of door contante betaling. BATTLEFIELD DISCOVERY accepteert geen credit cards, (reis-) cheques, of andere betaaldiensten.

3.7 Eventuele kosten voor (internationale) overboeking zijn voor rekening van de KLANT, ook in het geval de bank van de KLANT deze bij BATTLEFIELD DISCOVERY in rekening brengt zonder dat een van beide of beide partijen zijn geïnformeerd.

3.8 Bezwaren tegen de hoogte van een verschuldigd totaalbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

3.9 Bij annulering van een rondleiding door de KLANT voor aanvang van de tour gelden de volgende regels:
a. In onderlinge overeenstemming met BATTLEFIELD DISCOVERY kan de rondleiding op een ander tijdstip worden herpland.

b. Tot één maand voor aanvang van de rondleiding restitueert BATTLEFIELD DISCOVERY de reeds betaalde bedragen onder aftrek van ten behoeve van de tour gemaakte kosten.

c. Vanaf één maand voor aanvang van de rondleiding is BATTLEFIELD DISCOVERY gerechtigd van annuleringskosten in rekening te brengen. De annuleringskosten bestaan uit ten behoeve van de tour gemaakte kosten plus 10% van het totaalbedrag van de aanbieding dan wel offerte.

d. Vanaf één week voor aanvang van de rondleiding, afwezigheid bij vetrek of reisonderbreking is BATTLEFIELD DISCOVERY gerechtigd het volledige bedrag van de aanbieding dan wel offerte in rekening te brengen.

e. BATTLEFIELD DISCOVERY kan hier, om redenen van redelijkheid en billelijkheid van afwijken. Een en ander echter uitsluitend ter beoordeling van BATTLEFIELD DISCOVERY.

3.10 De KLANT kan geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde bedragen noch op vergoeding van directe en indirecte schade als gevolg van het missen van de tour of het achterblijven op een tussenstop als dit is veroorzaakt doordat:

a. de KLANT op een of meerdere rondleidingsdagen zonder bericht niet komt opdagen of te laat op het vertrekpunt arriveert;
b. de KLANT de vertrektijd mist bij een tussenstop;
c. de KLANT er voor kiest om ergens gedurende de rondleiding af te haken en zijns weegs te gaan, ongeacht de reden hiertoe.

3.11 BATTLEFIELD DISCOVERY heeft het recht een tour te annuleren of te verzetten naar een andere datum bij onvoldoende deelnemers, ziekte, en/of in geval van overmacht heeft. BATTLEFIELD DISCOVERY zal dit uiterlijk één week voor aanvang communiceren aan de Klant.

3.12 In geval van annulering van een tour door BATTLEFIELD DISCOVERY vindt er volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 4. Uitvoering, wijziging programma, prijsaanpassingen

4.1 BATTLEFIELD DISCOVERY neemt bij het geven van rondleidingen een inspanningsverplichting op zich en zal deze naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

4.2 BATTLEFIELD DISCOVERY heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 Als voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van een rondleiding tijdelijke of permanente omstandigheden daartoe noodzaken, behoudt BATTLEFIELD DISCOVERY zich het recht voor om het programma aan te passen. BATTLEFIELD DISCOVERY zal in dat geval een redelijk en haalbaar alternatief bieden. De KLANT aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van het programma.

4.4 Als de KLANT verzoekt het programma van de rondleiding te wijzigen of aan te vullen, dan is BATTLEFIELD DISCOVERY gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de binnen BATTLEFIELD DISCOVERY daartoe bevoegde persoon en de KLANT akkoord is gegaan met de voor de wijziging opgegeven prijs en andere voorwaarden.

4.5 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van een wijzigingsverzoek van de KLANT levert geen wanprestatie van BATTLEFIELD DISCOVERY op en is voor de KLANT geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

4.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan BATTLEFIELD DISCOVERY een verzoek tot wijziging van het programma weigeren.
4.7 Als de KLANT in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens BATTLEFIELD DISCOVERY gehouden is, dan is de KLANT aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van BATTLEFIELD DISCOVERY daardoor direct of indirect ontstaan.

4.8 BATTLEFIELD DISCOVERY is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

a. Als de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de aanbieding of offerte;
b. Als de prijsverhoging voortvloeit uit een aan BATTLEFIELD DISCOVERY toekomende bevoegdheid of een op BATTLEFIELD DISCOVERY rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1 BATTLEFIELD DISCOVERY is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, als:

a. de KLANT de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst BATTLEFIELD DISCOVERY ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de KLANT de verplichtingen niet zal nakomen;

c. de KLANT bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om aanbetaling van een deel van het bedrag deze aanbetaling uitblijft of onvoldoende is;

d. door de vertraging aan de zijde van de KLANT niet langer van BATTLEFIELD DISCOVERY kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

e. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BATTLEFIELD DISCOVERY kan worden gevergd.

5.2Als de ontbinding aan de KLANT toerekenbaar is, is BATTLEFIELD DISCOVERY gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.3 Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BATTLEFIELD DISCOVERY op de KLANT onmiddellijk opeisbaar. Als BATTLEFIELD DISCOVERY de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4 Als BATTLEFIELD DISCOVERY op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de KLANT, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.5Tenzij het tussentijds eindigen aan BATTLEFIELD DISCOVERY is toe te rekenen, worden de reeds gemaakte kosten aan de KLANT in rekening gebracht. BATTLEFIELD DISCOVERY zal de KLANT zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De KLANT is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door BATTLEFIELD DISCOVERY genoemde termijn te voldoen, tenzij BATTLEFIELD DISCOVERY anders aangeeft.

5.6 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de KLANT, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de KLANT niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BATTLEFIELD DISCOVERY vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BATTLEFIELD DISCOVERY op de KLANT zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Incassokosten

6.1 Indien de KLANT in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de KLANT. In ieder geval is de KLANT incassokosten verschuldigd.

6.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft BATTLEFIELD DISCOVERY in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

6.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de KLANT.

Artikel 7. Opschorting

7.1 Indien de KLANT een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft BATTLEFIELD DISCOVERY het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

7.2 Voorts is BATTLEFIELD DISCOVERY bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
a. na het sluiten van de Overeenkomst BATTLEFIELD DISCOVERY omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

b. de KLANT bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BATTLEFIELD DISCOVERY kan worden gevergd.

7.3 BATTLEFIELD DISCOVERY behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Een tekortkoming kan niet aan BATTLEFIELD DISCOVERY worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BATTLEFIELD DISCOVERY geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BATTLEFIELD DISCOVERY niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daarbij inbegrepen die oorzaken waardoor BATTLEFIELD DISCOVERY de veiligheid of het welzijn van de KLANT niet kan garanderen.

8.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door BATTLEFIELD DISCOVERY in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

8.4 BATTLEFIELD DISCOVERY heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BATTLEFIELD DISCOVERY zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding

8.6 BATTLEFIELD DISCOVERY kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de rondleiding opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.7 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt BATTLEFIELD DISCOVERY zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8.8 Indien BATTLEFIELD DISCOVERY ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BATTLEFIELD DISCOVERY gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de KLANT. BATTLEFIELD DISCOVERY is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van BATTLEFIELD DISCOVERY.

9.2 BATTLEFIELD DISCOVERY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de KLANT.

9.3 BATTLEFIELD DISCOVERY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BATTLEFIELD DISCOVERY is uitgegaan van door de KLANT verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BATTLEFIELD DISCOVERY kenbaar behoorde te zijn.

9.4 Indien BATTLEFIELD DISCOVERY aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de totale aansprakelijk van BATTLEFIELD DISCOVERY wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van het tot het moment van de tekortkoming aan BATTLEFIELD DISCOVERY betaalde bedrag.

9.5 BATTLEFIELD DISCOVERY is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, verlies of diefstal bij de KLANT of diens eigendommen direct of indirect als gevolg van participatie aan een door BATTLEFIELD DISCOVERY uitgevoerde rondleiding.

9.6 BATTLEFIELD DISCOVERY is niet aansprakelijkheid voor enigerlei schade die de KLANT lijdt direct of indirect als gevolg van annulering door BATTLEFIELD DISCOVERY of door de KLANT, dan wel het (deels) niet doorgaan van een rondleiding om welke reden dan ook.

9.7 In verlengde van bovenstaande bepalingen adviseert BATTLEFIELD DISCOVERY om altijd zelf een reis- en annulerings-verzekering te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij om eventuele schades te dekken.

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 De Opdrachtgever vrijwaart BATTLEFIELD DISCOVERY voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

10.2 Indien BATTLEFIELD DISCOVERY uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden BATTLEFIELD DISCOVERY zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van BATTLEFIELD DISCOVERY en derden komen verder voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 11. Verjaringstermijn

11.1 Voor alle vorderingen jegens BATTLEFIELD DISCOVERY en de door BATTLEFIELD DISCOVERY (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 12.Intellectueel eigendom

12.1 BATTLEFIELD DISCOVERY behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

12.2 BATTLEFIELD DISCOVERY heeft het recht de door de voorbereiding en uitvoering van een rondleiding aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de KLANT ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BATTLEFIELD DISCOVERY partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Battlefield Discovery onder de link “Algemene voorwaarden” onderaan elke pagina.

14.2 Van toepassing is steeds de laatst op de site gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met BATTLEFIELD DISCOVERY.

14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.